دانلود سوالات آموزش و پرورش سال (کلیه رشته های آزمون) با جواب

دانلود سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش

 نمونه سوالات استخدامی هنرآموز تاسیسات آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز مکانیک آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع غذایی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز گرافیک آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی دبیر ورزش آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنرآموز امور دامی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز ساخت و تولید آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز زراعی و باغی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز ساختمان آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع شیمیایی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی عمومی صنعتی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز کامپیوتر آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز حسابداری آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش
دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز نقشه کشی معماری
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز نقشه کشی معماری
---------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز تاسیسات
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز تاسیسات
--------------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز مکانیک آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز مکانیک
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز مکانیک
---------------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع غذایی آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز صنایع غذایی
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز صنایع غذایی
------------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز گرافیک آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز گرافیک
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز گرافیک
-----------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز الکترونیک
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز الکترونیک
----------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش کارشناس فناوری (IT)
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته کارشناس فناوری (IT)
------------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی دبیر ورزش آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر ورزش
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته دبیر ورزش
-------------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز صنایع سرامیک
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز صنایع سرامیک
-------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز امور دامی آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز امور دامی
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز امور دامی
--------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ساخت و تولید آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز ساخت و تولید
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز ساخت و تولید
------------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز زراعی و باغی آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز زراعی و باغی
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز زراعی و باغی
--------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ساختمان آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز ساختمان
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز ساختمان
---------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع شیمیایی آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز صنایع شیمیایی
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز صنایع شیمیایی
----------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی عمومی صنعتی آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز نقشه کشی عمومی صنعتی
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز نقشه کشی عمومی صنعتی
-------------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز کامپیوتر آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز کامپیوتر
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز کامپیوتر
------------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز حسابداری آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز حسابداری
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز حسابداری
----------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش کارشناس امور حقوقی 
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته کارشناس امور حقوقی
---------------

این مجموعه سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش گروه همیار دانشجو حاوی عین سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و ردیف شغلی آموزگار دوره ابتدایی می باشد که در این بسته قرار گرفته می باشد .
معمولاً در هر آزمون و امتحانی مطالعه سوالات دوره های گذشته و سال های قبلی همان آزمون جهت آشنایی با نحوه و شیوه سوالات و افزایش شانس قبولی بسیار موثر خواهد بود . گروه کارشناسان همیار دانشجو که این مجموعه از طلافایل شامل عین سوالات سال های گذشته آموزش و پرورش که شامل سوالات عمومی و تخصصی آموزگار دوره ابتدایی می باشد.

سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش – عمومی و تخصصی